Pågående banarbeten

Som alla känner till fick säsongen 2017 en lite abrupt avslutning genom de stora höstliga regnmängderna som tvingade fram en tidig stängning av banan. Säsongsstarten 2018 fördröjdes också genom att vintern valde att infinna sig vid påsk, vilket försköt banans öppnande.

En konsekvens av den tidiga höststängningen 2017 och den sena säsongsöppningen 2018 är att en hel del planerade arbeten på banan blivit försenade och behöver åtgärdas samtidigt som spelet nu kommit igång, och ökar, på banan. Yttringar av detta märks i att det nu finns ett antal områden på banan som är markerade som MUA (Mark under arbete).

Dessa skall åtgärdas så snart som möjligt, men fortfarande får vi ett tag be medlemmar och gäster att ha överseende med dessa förhållanden. När det gäller MUA får man naturligtvis ta lättnad enligt Regel 25-1 Onormala markförhållanden, det kan också vara tillämpligt att titta på definitonen av Mark under arbete bland definitionerna i regelboken.

Speciella områden att notera är:

  • MUA på hål 1, vilken beror på lagningen av en bevattningsledning och som kommer att åtgärdas så snart det är möjligt att så nytt gräs här.

  • En lagning av bevattningen vid röd tee på hål 3, vilken också kommer att åtgärdas så snart det är möjligt.

  • På hål 4, 6, 10 och 11 förekommer körskador, vilka tyvärr är oundvikliga när det under perioder varit så blött som det varit under sista halvåret. Dessa kommer med tiden försvinna och åtgärdas genom att jord läggs ut och gräs sås.

  • På hål 6, 7, 10 och 11 kan de ombyggda bunkerområdena inte färdigställas förrän vi kan få torvat gräs av leverantören. Detta kommer tidigast i början av maj eftersom många klubbar i Skåne beställt gräs för torvning och tillgången, bl.a. på grund av vädret, är begränsad. Så fort gräset kommer skall det rullas ut och skäras klart kring de aktuella bunkrarna. Samtliga dessa områden har markerats med vit sprayfärg och betecknats som MUA för att markera att vi inte vill att de beträds.

  • På hål 7 har grävandet av en ny bäckfåra tvärs över fairway försenats av det sena vintervädret. Arbetet med att färdigställa området och att bygga en mindre bro över ”bäcken” pågår och skall avslutas så snart som möjligt. Tills det kan avslutas är dock vissa områden i anslutning till bäckfåran utmärkta som MUA.

  • På hål 13 är den tidigare greenbunkern borttagen för att göra hålet något mer lättspelat eftersom man i princip inte kan rulla in bollen från vänsterkanten, beroende på hur greenområdet lutar. Även här återstår torvningsarbete som kommer att genomföras så snart torvningsgräs levererats.

  • Som en del av ett långsiktigt miljöarbete inom naturreservatet har Läns- och Skogsstyrelserna under vintern avverkat en hel del träd inom området. Syftet med detta är att öppna upp landskapet och återställa det till vad man uppfattas som det historiska landskapet. Syftet är också att ta bort en del arter av träd, som man inte anser är ”naturliga” inom reservatet. I anslutning till detta har en hel del rishögar (kvistar och grenar) lagts upp på olika ställen på banan. Dessa skall tas bort så snart det går.

    Ur spelsynpunkt är de att betrakta som mark under arbete och lättnad kan tas enligt Regel 25-1. I anslutning till trädavverkningen har också på vissa ställen (t.ex. hål 6 och 18) lagts upp travar av stockar. Dessa har lagts utanför primära spelriktningar och syftet med dessa är att skapa s.k. insektsfällor som skall bidra till en ökad biologisk mångfald inom reservatet. Ur regelsynpunkt, eftersom dessa inte är hopsamlade för borttransport, skall de betraktas som en organisk del av banan och ”fri dropp” gäller alltså inte. Behöver man ta lättnad för stocktravarna skall detta göras enlig Regel 28 Ospelbar boll.

  • Slutligen skall nämnas att i anslutning till skogsavverkningen har också ett antal träd på olika ställen inom reservatet ringbarkats. Syftet med detta är att på sikt, när träden gradvis dör, gynna utvecklingen av vidkroniga träd, öka mängden död ved och skapa högstubbar i lövskogen och lövdungarna. Genom detta skapas, igen, s.k. insektsfällor som skall bidra till en ökad biodiversitet på Kungsmarken.

De arbeten som nämns ovan genomförs i enlighet med en av klubben/styrelsen upprättad renoveringsplan där ett mer långsiktigt utvecklingsarbete av banan definieras. Renoveringsplanen finns tillgänglig för medlemmar i LAGK på medlemssidorna av klubbens hemsida. Det skall dock noteras att planen är ett styr- och arbetsverktyg för styrelse och banpersonal, vilken diskuteras, och delvis revideras, kontinuerligt. Planen skall därför också ses som ett löpande dokument för att konkretisera riktningen för vad banarbetet syftar till.

Styrelse och klubbledning
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer