Valberedningen tar gärna emot namnförslag inför Höstmötet

Klubbens höstmöte närmar sig. Höstmötet skall utse ledamöter i LAGK:s styrelse. Valberedningen har börjat sitt arbete och du är välkommen att lämna förslag på personer du anser vore lämpliga för uppdrag i klubben. Valberedningens förslag skall föreligga innan oktober månads utgång.

Vänliga hälsningar från valberedningen!

Håkan Magnusson, tfn 0706-32 18 16 e-post: Hakan.Magnusson@svet.lu.se

Birgitta Brun, tfn 046- 25 03 92 e-post brunbirgitta@gmail.com

Karl Ageberg tfn,  0706-77 02 64 e-post: karl.ageberg@gmail.com

 

Styrelsen har för närvarande följande sammansättning.

Ledamöter:

  1. Ordf Lennart Nilsson, t o m 2017
  2. Lena Granstrand, t o m 2017, har avböjt omval
  3. Stanislaw Kramarz, t o m 2017
  4. Jonas Olsson, t o m 2017
  5. Lars Havinder, t o m 2017
  6. Gert Paulsson, t o m 2017
  7. Mikael Paul t o m 2018
  8. Michael Stjärnfeldt, t o m 2018
  9. Lillemor Olofsson, t o m 2018

Suppleant:

Franz-Michael Rundquist, t o m 2017

 

Stadgarna säger följande om styrelsens sammansättning:

26 §  SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter jämte en suppleant. Dessutom utser Lunds universitet och LUGI vardera en ledamot och en suppleant.

Styrelsen skall ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Sammansättningen bör också vara sådan att den i allt väsentligt speglar LAGKs olika verksamhetsinriktningar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Kommentarer