Lokala regler

Lokala regler fastställda av Lunds Akademiska Golfklubb April 2018-04-17

Out of bounds, Regel 27
Banans gränser utgörs av vitmarkerade stängselstolpar alt. vita pinnar

Vattenhinder/Sidovattenhinder, Regel 26

  1. a) Omarkerade diken är Gränsen går där marken bryter av ned mot hindret.
  2. b) Sidovattenhinder på hål 17 är oändligt, Regel 33-2a/11.
  3. c) Där det finns droppzoner för vattenhinder/sidovattenhinder, får spelaren ta lättnad enligt Regel 26 eller
    som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret.

Mark under arbete (MUA), Regel 25-1

  1. a) Alla områden som markeras av blåa pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. b) MUA-områden varifrån spel är förbjudet markeras av blå/vita pinnar.

Skydd av fridlyst blommande orkidéer. Mark under arbete (MUA), Spel förbjudet

Området inom en klubblängd  från blommande orkidé/r på hål 12, 13 och 17 är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om spelarens boll ligger i området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enl. Regel 25-1.

Onormala markförhållanden, Regel 25-1

För skador i bunker såsom blottade stenar, dräneringsrör, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten får spelaren ta lättnad enl. Regel 25-1

Pluggad boll, Regel 25-2

Lättnad utökas till hela spelfältet, sid 136-137

Anmärkning: Spelaren får inte lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvad bunkerkant.

Flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1
a) Stenar i bunkrar, sid 140
b) Sökstolpar i ruffen med turkos topp.

Oflyttbara hindrande föremål, Regel 24-2

  1. a) Alla avståndsmarkeringar som visar avståndet till mitten av green.
  2. b) Svart/vita referensstolpar på hål 15 och 17.

Boll som oavsiktligt rubbas på green, Regel 18-2, 18-3 och 20-1

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, motspelaren eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enl. Regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbades under sådana omständigheter måste återplaceras.

Avståndsmätare, Regel 14-3 

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv.),
bryter spelaren mot Regel 14-3.

Organisk del av banan, Regel 13

Alla stengärdesgårdar och rester av dylikt som korsar hål 13, 14, 15 och 17 är organiska delar av banan.

Ingen lättnad utan plikt för dessa förhållanden. Lösa stenar får inte tas bort.


Plikt mot brott av lokal regel, om inte annat sägs i regeln:

 

     Matchspel - Förlorat hål.
     Slagspel - Två pliktslag.