Ny info om Vårmöte och Höstmöte

Bäste medlem,

Med hänsyn till de extraordinära och exceptionella förhållandena som skapats av den pågående Covid19-pandemin har STYRELSEN FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB, i linje med regeringens föreskrifter – 2020-11-16 – och med direkta rekommendationer från Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Golfförbundet (SGS), beslutat genomföra nödvändiga delar av de inställda medlemsmötena 2020 som digitala korrespondensmöten.

De planerade mötena den 28 november är därmed inställda och ersätts av ett mötesförfarande som till stor del bygger på korrespondens över nätet. Med hänsyn till gällande lagstiftning finns det ett antal ärenden som klubbens medlemsmöte måste fatta beslut om innan 2020-12-31. Styrelsen har därför ”rensat” i dagordningarna för vår- och höstmötena 2020 och lyft fram de punkter där medlemsmötesbeslut är påkallade. Vissa informationsärenden och behandlingen av inkomna motioner, vilka inte kräver akuta beslut och där behandlingen kan behöva bygga på mer omfattande diskussioner, har därför ”bordlagts” till nästa fysiska medlemsmöte för avgöranden.

Styrelsen har förberett föredragningslistor för de olika mötena, och ärendena, vilka samtidigt är svarsblanketter för medlemmarna. Formulären kommer att skickas till alla medlemmar per e-post. Styrelsen ber er, som medlemmar, att besvara de ställda beslutpropositionerna med ja eller nej för att sedan skicka tillbaka formuläret till klubben på adressen info@lagk.se senast kl. 16;00 2020-11-29. Det finns också möjligheten att posta svaret till klubben (Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, 225 92 Lund) eller hämta beslutsblanketterna utanför kansliet på klubben och ”posta” svaret genom att lämna in ifylld blankett via brevinkastet på kansliet.

Underlag för de olika ärendena finns som bilaga till den e-post som skickas till varje medlem. Materialet finns också i utskickat material i samband med kallelsen till det planerade mötet den 28 november. Materialet är också tillgängligt under medlemssidorna på klubbens hemsida. Det bör också noteras att röstberättigad medlem enligt 18 § i stadgarna är medlem som fyllt 15 år innan ett medlemsmöte – i detta fall innan svaren skall vara inskickade.

Så snart omständigheterna tillåter är det styrelsens avsikt att genomföra ett fysiskt – ordinarie eller extra – medlemsmöte där det finns möjlighet att diskutera frågor rörande klubben och dess utveckling direkt.

2020-11-17

Styrelsen för LAGK

Kommentarer