Skötselalternativ för slåttermarkerna inom naturreservatet Kungsmarken

ArtDatabanken (AdB) har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en utredning över olika skötselalternativ för framförallt slåttermarkerna inom naturreservatet Kungsmarken. Syftet har varit att komma med förslag på lämpliga skötselåtgärder och utreda olika skötselåtgärders effekter utifrån den kunskap som finns i dagsläget. 

Utifrån AdBs rapport har några olika skötselåtgärder valts ut och ytor för att prova dessa har föreslagits. För att kunna följa upp effekterna av de olika skötselåtgärderna är det viktigt att dessa ytor inventeras innan åtgärder utförs och att man utför uppföljande inventering enligt en standardiserad metod. Även blomflugor, fjärilar och bin bör inventeras. Åtgärderna bör utföras fr.o.m. våren 2020. 

Nedan redovisas föreslagna åtgärderna som kommer utföras i olika utsträckning och under olika perioder:

  • Tidig vårbränning. Ska ej ersätta slåttern utan ska ses som ett komplement.
  • Slåtter vid två tillfällen, den första i slutet av maj/början av juni och den andra i september.
  • Fagning på våren för att få bort löv, grenar, mossa och kvarvarande förna samt skapa en störning i marken.
  • Avhyvling av det närings- och grästorvrika ytskiktet på områden där floran degenererat på grund av ansamling av organiskt material.
  • Insådd av höskallra för att minska gräsens dominans (arten parasiterar på gräs). 
  • Efterbete med nötkreatur eller får. Betet orsakar trampskador, minskar mängden förna och håller vegetationen låg.
  • Bete som en restaureringsåtgärd. Kan därefter omföras till slåttermark om det bedöms som lämpligt.
  • Röjning och avverkning av träd och buskar. Ska dock ske försiktigt så att det fortfarande fungerar som ett läskydd.

För flera ytor kan det bli aktuellt med en kombination av flera åtgärder. Nedan kan ni på en karta se preliminära åtgärder och område där vi, tillsammans med Skogsstyrelsen, kommer att testa olika skötselalternativ under året. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer